ul. Armii Poznań 93A, Luboń k. Poznania

Promocje

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA -REGULAMIN

1. Organizatorem Promocji jest firma Pan Wygodny Sp. z o.o. zarejestrowana pod nazwą Pan Wygodny Sp. z o.o. ul. Armii Poznań 93A, 62-030 Luboń NIP 783-179-55-66 zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w Promocji świątecznej oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania specjalnego rabatu.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.PanWygodny.pl oraz w siedzibie Organizatora, znajdującej się w salonie firmowym pod adresem: Luboń, ul. Armii Poznań 93A, salon jest otwarty w dni powszednie od 8.00 – 16.00.
4. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 18 grudnia 2019 r., obowiązuje w salonie firmowym Organizatora zlokalizowanym w Luboniu, ul. Armii Poznań 93A.
5. Promocją objęty jest zakup okien na profilu VEKA Softline 82 Producenta ABM Jędraszek.
6. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. Uczestnikami Promocji stają się osoby, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
– zakupiły w okresie od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 18 grudnia 2019 r okna objęte promocją oraz podpisały umowę w salonie sprzedaży
– wyraziły zgodę na to, iż dostawa wraz z montażem zamówionych Produktów nastąpi w okresie od lutego 2020 r. do końca kwietnia 2020 r.,
– zapłaciły równowartość 90% wartości zamówionych Produktów zgodnych z ofertą i umową,
9. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zaplanowania terminu montażu między 1.02.2020 a 30.04.2020. Montaże będą realizowane wg kolejności zamówień. Uczestnik zostanie poinformowany minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem montażu. Organizator zastrzega sobie prawo do jednorazowej zmiany terminu montażu w szczególnych przypadkach, jednak nie może termin być przesunięty o więcej niż 10 dni.
11. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub nie wyraża zgody na postanowienia w umowie powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówienia w momencie podpisania umowy, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma Rabat w wysokości do 50% na okna. Minimalna wartość zamówienia nie może być niższa niż 20000zł brutto. Rabat dotyczy tylko okien.
13. Uczestnik zapłaci pozostałą kwotę 10% wartości oferty w terminie 3 dni po wykonaniu montażu.
14. Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat, niezależnie od liczby Produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia.
15. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.PanWygodny.pl.
17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeks u cywilnego.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.